Zwroty i reklamacje

 1. Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia.
  1. Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: haunice@haunice.pl. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta ze Sklepu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu, winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.
  1. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumnetów.
  1. W terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionych Produktów przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumentów ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
  3. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: Małgorzata Ciszkowska z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/316, 02-765 Warszawa lub drogą mailową na adres: sklep@haunice.pl.
  4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe (możesz pobrać również tu).
  5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy do Użytkownika, z zastrzeżeniem zapisów punktu 10 poniżej, który określa wysokość zwrotu w odniesieniu do kosztów dostawy.  Zastrzeżeniem punktu 9 poniżej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. W przypadku zwrotów zamówień opłaconych za pośrednictwem przekazu pocztowego, Użytkownik proszony jest o podanie nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
  8. Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania, ani być uszkodzony.
  9. Jeżeli zwracana rzecz jest uszkodzona, używana, niekompletna lub zniszczona, Sprzedawca po oszacowaniu wartości szkody lub używania w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jej cech i funkcjonowania – może potrącić tę kwotę z kosztów zwracanych Użytkownikowi.
  10. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi czy Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
  11. Dokonując zwrotu, Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru) do Sprzedawcy.
  12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Haunice z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 16 lok. U1B, 01-066 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. Reklamacje i gwarancje.
  1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Sprzedawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów odpowiedzialność  w razie braku zgodności towaru z umową  na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności na zasadach określonych w rozdziale 5A ww. ustawy.
  3. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje w razie braku zgodności towaru z umową..
  4. Reklamację można wnieść w przypadku Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 43a- 43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
  5. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: haunice@haunice.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: Haunice z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 16 lok. U1B, 01-066 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
  6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, nr partii produkcyjnej, dokładny opis niezgodności oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumentów oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odbioru wadliwych Produktów od Użytkownika, jak i  koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca. Ten punkt wymaga jeszcze zmiany. Obecnie JDG ma obowiązek odbioru towaru od konsumenta na koszt JDG i nie może zmuszać konsumenta do wysyłania towaru do JDG przez konsumenta.
  8. W przypadku braku zgodności Produktu z umową, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do żądania naprawy lub wymiany Produktu.
   1. usunięcia wady;
   2. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
   3. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu  do zgodności z umową.
  10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel w jakim został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach konsumenta ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający wymianie lub naprawie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt na swój koszt.
  11. Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, ujawniony przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu Konsumentowi / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
  12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim został on nabyty; Sprzedawca nie odebrał od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produktu na swój koszt; Sprzedawca nie zdemontował Produktu oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności w umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nieprzekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu otrzymania żądania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
  7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne na skutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
  8. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, gdy brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
  9. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zwraca on niezwłocznie Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę za Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
  10. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Konsumenta/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Produkty. W odniesieniu jednakże do niektórych Produktów oferowanych w Sklepie producent Produktu udzielił dodatkowo gwarancji jakości. Istnienie i treść gwarancji wynika każdorazowo z opisu Produktu na stronie Sklepu.
  12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
  1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
   2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą.
  3. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej jako Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% rabatu

  100%

  Bezpieczne płatności

  Czas realizacji

  Nawet 3 dni robocze

  40 dni

  Na zwrot produktów

  Gwarancja jakości

  Produkty najwyższej jakości

  Zbieraj punkty

  Program lojalnościowy

  To top