Regulamin serwisu internetowego HauNice.pl

 1. O NAS
 1. Właścicielem serwisu internetowego haunice.pl jest Małgorzata Ciszkowska z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/316, 02-765, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252222168, REGON:141786043, numer telefonu: +48690888724, adres poczty elektronicznej: haunice@haunice.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi serwis internetowy, o którym mowa w ust. 1 oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie. Obok Usługodawcy w Serwisie występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.
 1. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usług
 3. KONTO UŻYTKOWNIKA – miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep.
 4. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych poradach ekspertów (weterynarz, dietetyk, behawiorysta, itd.), informacje dot. opieki nad psem, spędzaniem wolnego czasu z psem, żywienia i wychowania psa. Newsletter zawiera również informację handlową.
 5. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 6. REGULAMIN SKLEPU – Regulamin Sklepu internetowego znajdujący się na stronie……
 7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, haunice.pl – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym …………………..
 8. SKLEP/SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym …………….. świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną.
 9. PRODUKTY – produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
 10. TREŚCI – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2509 ze zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 12. USŁUGOBIORCA – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 13. USŁUGODAWCA– Małgorzata Ciszkowska z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/316, 02765 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252222168, REGON:141786043, numer telefonu: +48690888724, adres poczty elektronicznej: haunice@haunice.pl
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 15. UŻYTKOWNIK– Usługobiorca korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 16. KODEKS CYWILNY– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 17. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344 z późn. zm.)

III. O SERWISIE haunice.PL

 1. haunice.pl jest stroną internetową skierowaną w głównej mierze do właścicieli psów. Na stronie Serwisu zamieszczane są m.in. treści i porady dotyczące pielęgnacji psa przez groomera I w domu, jego żywienia, tresury, zdrowia, spędzania wolnego czasu. W ramach Serwisu funkcjonuje również Sklep internetowy z artykułami dla psów i ich właścicieli.
 2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 344 ze zm.).
 3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlegają zwłaszcza sprzedaż w Sklepie Internetowym (regulowana Regulaminem Sklepu Internetowego haunice.pl).
 6. Serwis przystosowany jest do współpracy z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta e-mail. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które mogłyby spowodować: zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, systemów teleinformatycznych Usługodawcy oraz powstrzymać od działań, które mają na celu destabilizację, utrudnienie działalności Serwisu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. oprogramowanie:
 1. system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android,
 2. przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Safari, iOS Safari, Android Browser,
 3. włączona obsługa JavaScript i Cookies,
 4. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2;
 5. dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s;
 6. dostęp do poczty elektronicznej w przypadku korzystania z niektórych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
 8. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Usługa udostępniania treści w Serwisie
  2. Usługa Newsletter (Newsletter)
  3. Usługa kontaktu z Usługodawcą (Kontakt)
  4. Sklep internetowy
  5. Zamieszczanie opinii o Sklepie lub o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, za wyjątkiem zakupu Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG DOSTĘPNYCH W SERWISIE
 1. USŁUGA UDOSTĘPNIANIA TREŚCI W SERWISIE
  Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu Produktów w Sklepie internetowym, informacje i porady związane m.in. z pielęgnacją, żywieniem, tresurą psów, w ramach prowadzonego przez Usługodawcę bloga. Ponadto każdy Usługobiorca ma możliwości korzystania z wyszukiwarki Produktów w Sklepie. Usługa udostępniania treści w Serwisie świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. NEWSLETTER
  1. Usługobiorcy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego imienia i adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać
  2. Możliwość zapisania się do Newslettera istnieje także w trakcie realizacji zakupów w Sklepie internetowym, jak również w procesie zakładania Konta w Sklepie internetowym poprzez zaznaczenie stosownych opcji.
  3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: haunice@haunice.pl
 3. KONTAKT
  1. Usługa Kontaktu polega na udostępnianiu przez Usługodawcę formularza kontaktowego do składania przez Usługobiorców zapytań lub wniosków kierowanych do Usługodawcy.
  2. Poza możliwością Kontaktu za pośrednictwem formularza, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: haunice@haunice.pl) oraz listownie na adres: ul. Burakowska 16, 01-066 Warszawa.
 4. SKLEP INTERNETOWY
  1. Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sklepu Internetowego haunice.pl dostępnego pod adresem: ….
  2. W ramach Sklepu internetowego dostępna jest również usługa polegająca na rejestracji w Sklepie i założeniu Konta.
  3. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu pod adresem elektronicznym https://haunice.pl ikony „Moje konto”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Rejestracja Konta wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i podania następujących danych:
   1. imienia i nazwiska Użytkownika;
   2. adresu e-mail;
    Podanie ww. danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne do wypełnienia jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla rejestracji Konta w Sklepie
  1. Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika loginu (adres e-mail) oraz zabezpieczającego go hasła składającego się co najmniej z ośmiu znaków oraz zawierającego przynajmniej jedna dużą literę i co najmniej jedną cyfrę.
  2. Rejestracja Konta w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego.
  3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres
   e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Sklepie poprzez przesłanie ww. żądania pocztą na adres: HauNice ul. Burakowska 16, 01-066 Warszawa lub drogą mailową na adres: haunice@haunice.pl Z chwilą otrzymania ww. żądania przez Usługodawcę, Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, przesyłając jednocześnie stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.

 

 1. OPINIE O PRODUKTACH DOSTĘPNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Usługodawca korzysta z usługi Trustpilot w celu pozyskania opinii na temat Sklepu lub zakupionych przez Użytkowników w Sklepie Produktów. Usługodawca umożliwia także Użytkownikom zapoznanie się w ramach Serwisu z opiniami o Sklepie Internetowym i Produktach opublikowanymi, za pośrednictwem platformy Trustpilot.pl, przez innych Użytkowników. Użytkownik może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danego Produktu, który zakupił w Sklepie Internetowym lub Sklepu Internetowego. Możliwość wyrażenia opinii dostępna jest dla każdego Użytkownika, bez konieczności posiadania Konta Użytkownika, który nabył Produkt w Sklepie Internetowym. Użytkownik (klient Sklepu Internetowego), który nabył Produkt ma możliwość pozostawić opinię o zakupionym Produkcie lub o Sklepie Internetowym po wejściu w link przesłany drogą mailową przez partnera Usługodawcy (Trustpilot) po dokonaniu zakupów (po złożeniu zamówienia na Produkt i/lub Produkty, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub na Koncie Użytkownika, gdy Użytkownik złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma, za pośrednictwem platformy Trustpilot.pl, automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: noreply.invitations@trustpilotmail.com zawierającą informację o możliwości złożenia, za pośrednictwem Trustpilot, opinii o zakupionym przez Użytkownika Produkcie lub o Sklepie Internetowym). Wiadomość z zapytaniem o opinię wysyłana będzie do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie takiej wiadomości. Przed wystawieniem opinii Użytkownik może zarejestrować konto na stronie internetowej Trustpilot.pl. W przypadku wystawienia przez Użytkownika opinii o Produkcie zakupionym w Sklepie lub o Sklepie, Trustpilot.pl automatycznie rejestruje konto dla Użytkownika na stronie internetowej Trustpilot.pl, chyba że Użytkownik takie konto na Trustpilot.pl posiadał wcześniej. Szczegółowe warunki i zasady rejestracji konta na platformie Trustpilot.pl oraz korzystania z tego konta, jak również zasady składania opinii za pośrednictwem platformy Trustpilot.pl, dostępne są na stronie https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers.Użytkownik który złożył opinię o Produkcie w ramach platformy Trustpilot.pl zgodnie z ww. zasadami ma status Klienta zweryfikowanego/ opinia wyrażona przez takiego Użytkownika ma status opinii zweryfikowanej. Opinie o Sklepie Internetowym oznaczane są jako opinie o Sklepie Internetowym, zaś opinie o Produktach, jako opinie o Produktach. Opinia złożona przez Użytkownika publikowana jest w Serwisie oraz na platformie Trustpilot.pl.Usługodawca nie umożliwia składania opinii o Produkcie przez Użytkowników, którzy nie nabyli danego Produktu, którego opinia ma dotyczyć, w Sklepie Internetowym, jak również nie umożliwia składania opinii o Produkcie przez Użytkowników, którzy dany Produkt używali, lecz go nie zakupili w Sklepie Internetowym. Usługodawca, poprzez powiązanie możliwości wyrażenia przez Użytkownika opinii o Produkcie z dokonaniem zakupu Produktu przez tego Użytkownika w Sklepie Internetowym weryfikuje, że opinia wyrażona pochodzi od Użytkownika, który nabył Produkt w Sklepie Internetowym.Usługodawca nie ma wpływu na treść zweryfikowanych opinii wyrażonych zgodnie z ww. zasadami i nie może ich sam usuwać. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze złożonymi przez siebie opiniami, Użytkownicy powinni kontaktować się bezpośrednio z Trustpilot https://support.trustpilot.com/hc/en-us/requests/new
 2. Usługobiorca, zamieszczając swój komentarz, zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz lub opinię obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste. W szczególności zabronione jest publikowanie opinii i komentarzy, które:
 1. są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe;
 2. są pisane w całości WIELKIMI LITERAMI;
 3. mają na celu wywoływanie kłótni;
 4. naruszają dobra osobiste użytkowników Serwisu lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne;
 5. zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;
 6. są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową;
 7. zawierają wulgaryzmy;
 8. zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Serwisu;
 9. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie;
 10. w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa.
 11. Usługodawca ma prawo do tego, by bez podania przyczyny zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego Produktu, Sklepu Internetowego, jak również zmienić zasady funkcjonowania komentarzy i opinii, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów prawa.

VII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje przez Usługobiorcę zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę tj. odpowiednio:
  • w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę Serwisu,
  • w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja – po zarejestrowaniu lub logowaniu,
  • w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności, złożenia zamówienia w Sklepie internetowym – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
  • opuszczenia przez Użytkownika Serwisu – w przypadku Usługi udostępniania treści w Serwisie,
  • rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi Elektronicznej – poprzez przesłanie e-maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: haunice@haunice.pl lub pocztą na adres: HauNice ul. Burakowska 16 lok.U1B 01-066 Warszawa.
 3. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego oraz osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej Usługobiorca dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie na adres Usługodawcy: HauNice ul. Burakowska 16 lok.U1B 01-066 Warszawa lub na adres mailowy: haunice@haunice.pl. Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy udostępnionych przez Usługobiorcę w ramach realizacji Usług Elektronicznych jest Usługodawca. Dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podanie danych osobowych podczas korzystania z usług w Serwisie jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji Usług Elektronicznych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.
 3. Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w innych celach niż realizacja Usług Elektronicznych. Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Serwisu i Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie. Usługobiorca każdorazowo zostanie poinformowany o możliwości wyrażenia takiej zgody.
 4. Szczegółowe zasady ochrony danych i polityki Usługodawcy w tym zakresie określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie.
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: haunice@haunice.pl) oraz pocztą tradycyjną (HauNice ul. Burakowska 16 lok.U1B 01-066 Warszawa).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań co do sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Usługobiorcy celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Usługodawcę informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie przez Usługobiorcę nie jest związane ze szczególnymi, nadzwyczajnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet, jednakże Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy podawanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta w Sklepie przez osoby nieuprawnione.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy.

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, w tym znaków towarowych należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2509 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorcę z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
 1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
 2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
 3. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w ramach Serwisu i obowiązują od chwili zamieszczenia w Serwisie Regulaminu o zmienionej treści ze wskazaniem daty zamieszczenia. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu, może w każdym czasie rozwiązać Umowę na warunkach opisanych w pkt. VII lub zaprzestać korzystania z Serwisu w przypadku korzystania z Usługi udostępniania treści w Serwisie.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie oraz pod adresem: HauNice ul. Burakowska 16 lok.U1B 01-066 Warszawa.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności” oraz Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów stanowiących jego integralną część tj. Regulamin Sklepu, Regulamin, Polityka Prywatności.

POBIERZ: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY John Dog

Wersja regulaminu dotycząca umów sprzedaży zawartych przed 1 stycznia 2023 : tu

Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% rabatu

  100%

  Bezpieczne płatności

  Czas realizacji

  Nawet 3 dni robocze

  40 dni

  Na zwrot produktów

  Gwarancja jakości

  Produkty najwyższej jakości

  Zbieraj punkty

  Program lojalnościowy

  To top