Regulamin sklepu internetowego HauNice

 1. Definicje.
 2. „Sklep” – sklep internetowy działający pod adresem https://haunice.pl  świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną. Szczegółowy spis Produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 3. „Strony” – Sprzedawca i Użytkownik.
 4. „Użytkownik” – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta czy Przedsiębiorca lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 5. „Sprzedawca” – Małgorzata Ciszkowska z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/316, 02-765 Warszawa, REGON: 141786043, NIP: 5252222168, e-mail haunice@haunice.pl, numer telefonu: tel: +48 690 888 724.
 6. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 7. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta”- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. „Produkty” – produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 10. „Konto Użytkownika” – miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep.
 11. „Rejestracja” – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
 12. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://haunice.pl
 13. „Regulamin Sklepu”/”Regulamin” – niniejszy regulamin.
 14. „Regulamin Serwisu” – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) dostępny w Serwisie.
 15. „Polityka prywatności” – dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępny w Serwisie.
 16. „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. Postanowienia Ogólne.
 1. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu: zasady zawierania umów sprzedaży na odległość, wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Każdy Użytkownik (zarówno Przedsiębiorca, Przedsiębiorca na prawach konsumenta jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

III. Warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep i składania zamówień.

 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie, Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności oraz w złożonym Zamówieniu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu;
  2. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania Sprzedawcy oraz nieumieszczania w Sklepie treści, opinii i innych danych o charakterze bezprawnym;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 3. Oświadczenia składane przez Użytkownika przy okazji Rejestracji – zakładania Konta lub składania Zamówienia bez Rejestracji są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:
  1. informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą,
  2. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Regulaminem Serwisu i akceptuje treść ww. dokumentów oraz że jest mu wiadome, że Zamówienia składane w Sklepie są odpłatne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy treści, które mogłyby: spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; naruszać dobra osób trzecich; ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Sprzedawcy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Użytkownikom.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.
 7. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm. ).
 8. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika wymaga:
  1. posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem i połączeniem z siecią Internet;
  2. posiadania jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge z włączoną obsługą Javascript i możliwością zapisu plików Cookies;
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Rejestracja Konta Użytkownika.
 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną  w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://haunice.pl
 2. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika. Użytkownik, który zarejestrował Konto Użytkownika w Sklepie ma jednak możliwość: śledzenia historii Zamówień, śledzenia statusu złożonego Zamówienia.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu ikony „Moje Konto”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 5. Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail (login) oraz hasła składającego się z co najmniej z 12 znaków (dane oznaczone jako obligatoryjne do wypełnienia jeżeli Użytkownik jest zainteresowany rejestracją Konta w Sklepie). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rejestracji Konta w Sklepie.
 6. Rejestracja Konta w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego .
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.
 8. Użytkownik, który zarejestrował się poprzez utworzenie Konta Użytkownika w serwisie https://haunice.pl  jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik może w każdej chwili poprawić dane lub dokonać ich zmiany na swoim Koncie Użytkownika.
 10. Użytkownik ma prawo usunąć Konto w Sklepie poprzez kliknięcie „Usuń konto” na Koncie Użytkownika.
 1. Zasady składania zamówień. 
 1. Na podstawie i na warunkach Regulaminu zawierane są przez Sprzedawcę z Użytkownikiem umowy sprzedaży Produktów drogą elektroniczną. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨ przez siedem dni w tygodniu, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez Sklep jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności Serwisu. Użytkownik, który składa Zamówienie bez rejestracji Konta w Sklepie, zobowiązany jest zaakceptować Regulamin, Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności, przed złożeniem Zamówienia. Brak akceptacji przez Użytkownika ww. dokumentów, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 3. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Użytkownika jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne , jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu Użytkownik powinien posiadać Konto lub dokonać zakupu bez rejestracji.
 5. Złożenie Zamówienia na dostawę Produktów oferowanych w Sklepie następuje poprzez (Użytkownicy zarejestrowani, muszą w pierwszej kolejności zalogować się na Konto Użytkownika):
  1. dokonanie wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku z ikonką Koszyku
  2. wskazanie liczby zamawianych Produktów – odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;
  3. dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia lub zmiany danych osobowych podanych w procesie Rejestracji Konta;
  4. dokonanie wyboru sposobu dostawy;
  5. dokonanie wyboru sposobu płatności;
  6. dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
  7. kliknięcie przycisku „ Płacę i zamawiam”.
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia, i złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 7. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Płacę i zamawiam” Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru i liczby poszczególnych („+”, „-”) Produktów, sposobu dostawy i płatności.
 8. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Użytkownika na przycisk „Płacę i zamawiam”. Po tym kroku Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, gdy Użytkownik złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: sklep@haunice.pl zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Adres sklep@haunice.pl jest adresem, z którego generowane są automatyczne wiadomości do Użytkowników i nie służy do korespondencji ze Sprzedawcą.
 10. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia na rachunku Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca korzysta z usługi Trustpilot w celu pozyskania opinii na temat Sklepu lub zakupionych przez Użytkowników Produktów w Sklepie. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, gdy Użytkownik złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma, za pośrednictwem platformy Trustpilot.pl,  automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: noreply.invitations@trustpilotmail.com zawierającą informację o możliwości złożenia, za pośrednictwem Trustpilot, opinii o zakupionym przez Użytkownika w Sklepie Produkcie lub o Sklepie. Wiadomość z zapytaniem o opinię wysyłana będzie do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie takiej wiadomości. Złożenie opinii może nastąpić poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości email. Przed wystawieniem opinii Użytkownik może zarejestrować konto na stronie internetowej Trustpilot.pl. W przypadku wystawienia przez Użytkownika opinii o Produkcie zakupionym w Sklepie lub o Sklepie, Trustpilot.pl automatycznie rejestruje konto dla Użytkownika na stronie internetowej Trustpilot.pl , chyba że Użytkownik takie konto na Trustpilot.pl posiadał wcześniej. Szczegółowe warunki i zasady rejestracji konta na platformie Trustpilot.pl oraz korzystania z tego konta, jak również zasady składania opinii za pośrednictwem platformy Trustpilot.pl, dostępne są na stronie https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers Więcej na temat zasad wyrażania opinii o Produktach zakupionych w Sklepie lub Sklepie w Regulaminie Serwisu. Taka informacja wynika z materiałów podesłanych przez JDG (wynika z nich że konto i tak automatycznie jest tworzone)
 12. O wszelkich zmianach statusu realizacji Zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy. Niezależnie od powyższego, zmiany statusu realizacji Zamówienia widoczne są również w systemie Sklepu po zalogowaniu przez Użytkownika na Koncie.
 13. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
 14. Zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie są przykładowe i służą jedynie prezentacji.
 1. Ceny Produktów.
 1. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy Produktów. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Użytkownika Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.

 VII. Płatności i dostawy.

 1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
  1. płatność elektroniczna kartą kredytową lub płatniczą (Visa, MasterCard);
  2. przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych tpay;
  3. przelew bankowy.
 2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur – drogą elektroniczną.
 3. Niektóre zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie wykonana w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca umożliwia dostawę/odbiór Produktów zrealizowanych w ramach Sklepu za pośrednictwem następujących firm:
  1. InPost paczkomaty 24/7
  2. Kurier InPost
 6. Dostarczenie Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu do miejsca wskazanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia jest odpłatne. Koszty dostawy wyszczególnione zostały na stronie Sklepu w zakładce DOSTAWA.
 7. Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o przekazaniu Produktów do wysyłki.

VIII. Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia.

 1. Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: haunice@haunice.pl. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta ze Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu, winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.
 1. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami oraz przedsiębiorcami na prawach konsumnetów.
 1. W terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionych Produktów przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumentów ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: Małgorzata Ciszkowska z siedzibą w Warszawie, ul. J.S.Bacha 10/316, 02-765 Warszawa lub drogą mailową na adres: sklep@haunice.pl.
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe (możesz pobrać również tu).
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy do Użytkownika, z zastrzeżeniem zapisów punktu 10 poniżej, który określa wysokość zwrotu w odniesieniu do kosztów dostawy.  Zastrzeżeniem punktu 9 poniżej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku zwrotów zamówień opłaconych za pośrednictwem przekazu pocztowego, Użytkownik proszony jest o podanie nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 8. Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania, ani być uszkodzony.
 9. Jeżeli zwracana rzecz jest uszkodzona, używana, niekompletna lub zniszczona, Sprzedawca po oszacowaniu wartości szkody lub używania w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jej cech i funkcjonowania – może potrącić tę kwotę z kosztów zwracanych Użytkownikowi.
 10. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi czy Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
 11. Dokonując zwrotu, Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru) do Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Haunice z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 16 lok. U1B, 01-066 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Reklamacje i gwarancje.
 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów odpowiedzialność  w razie braku zgodności towaru z umową  na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności na zasadach określonych w rozdziale 5A ww. ustawy.
 3. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje w razie braku zgodności towaru z umową..
 4. Reklamację można wnieść w przypadku Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 43a- 43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 5. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: haunice@haunice.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: Haunice z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 16 lok. U1B, 01-066 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, nr partii produkcyjnej, dokładny opis niezgodności oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumentów oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odbioru wadliwych Produktów od Użytkownika, jak i  koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca. Ten punkt wymaga jeszcze zmiany. Obecnie JDG ma obowiązek odbioru towaru od konsumenta na koszt JDG i nie może zmuszać konsumenta do wysyłania towaru do JDG przez konsumenta.
 8. W przypadku braku zgodności Produktu z umową, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do żądania naprawy lub wymiany Produktu.
  1. usunięcia wady;
  2. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
  3. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu  do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel w jakim został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach konsumenta ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający wymianie lub naprawie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt na swój koszt.
 11. Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, ujawniony przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu Konsumentowi / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim został on nabyty; Sprzedawca nie odebrał od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produktu na swój koszt; Sprzedawca nie zdemontował Produktu oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową;
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności w umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nieprzekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu otrzymania żądania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne na skutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, gdy brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
 9. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zwraca on niezwłocznie Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę za Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 10. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Konsumenta/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Produkty. W odniesieniu jednakże do niektórych Produktów oferowanych w Sklepie producent Produktu udzielił dodatkowo gwarancji jakości. Istnienie i treść gwarancji wynika każdorazowo z opisu Produktu na stronie Sklepu.
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej jako Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 XII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta oraz/lub w toku składania Zamówień. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Sprzedawcę podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) w celu rejestracji Konta i realizacji Zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku świadczenia usług przez Sprzedawcę. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności, która znajduje zastosowanie odpowiednio do Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu.

XIII. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio uprzedzi, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.
 4. W razie prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, przybliżony termin tych prac i przewidywany czas ich trwania będzie każdorazowo publikowany w ramach Sklepu.

XIV. Szczególne zagrożenia. 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 4. Przyjmuje się domniemanie, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych Użytkownika (login i hasło), traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 1. Postanowienia końcowe. 
 1. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności Serwisu oraz Regulamin Serwisu udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dokumenty określone w zdaniu powyżej udostępnione są przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności Serwisu oraz Regulaminu Serwisu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej ………..
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, zmian z uwagi na nowelizacje obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, konieczność wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulaminu.
 4. Sprzedawca wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.
 5. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów, zaś zmieniony Regulamin, który dostosowuje zapisy do zmienionych przepisów obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Sklepu.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowej treści Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać zawarte ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z zasadami Regulaminu Serwisu.
 9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności” oraz Regulamin Serwisu. Akceptacja Regulaminu Serwisu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów stanowiących jego integralną część tj. Regulamin Serwisu, Regulamin, Polityka Prywatności.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wzór formularza zwrotu możesz pobrać tu.

Wersja regulaminu dotycząca umów sprzedaży zawartych przed 1 stycznia 2023 : tu.

 

Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% rabatu

  100%

  Bezpieczne płatności

  Czas realizacji

  Nawet 3 dni robocze

  40 dni

  Na zwrot produktów

  Gwarancja jakości

  Produkty najwyższej jakości

  Zbieraj punkty

  Program lojalnościowy

  To top